Disclaimer

Door de Morgan-site te bezoeken en te raadplegen aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Uw toegang tot de Morgan-site is derhalve gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn.

Copyright © 2013 B.V. NIMAG, Vianen (hierna te noemen: ‘Morgan’)

Inhoud
Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven.
De informatie op deze site is zo volledig mogelijk. Morgan behoudt zich echter het recht voor om op elk moment zonder voorafgaand bericht de modellen, de uitrusting, de specificaties en de beschikbaarheid aan te passen.

Prijzen van Morgan-producten
De prijzen op deze Morgan-site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. De aankoop van een Morgan-product vindt plaats volgens de voorwaarden van de individuele verkoopovereenkomst.

Gebruik van cookies
Morgan gebruikt de cookie-technologie om het door u gevolgde traject naar de Morgan-site in kaart te brengen. Zo kan de onderneming de verrichtingen van de gebruikers op de site registreren en kan zij de Morgan-site evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij uw wensen. Morgan gebruikt deze technologie niet om inlichtingen over individuele gebruikers te verzamelen, zodat er geen specifieke informatie over u wordt bijgehouden of gebruikt. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer er cookies worden verzonden.

Persoonlijke gegevens/berichten van gebruikers
Alle persoonlijke gegevens die u Morgan via de Morgan-site toevertrouwt, zullen uitsluitend door de onderneming worden gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren. Morgan stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Morgan zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om ongevraagd berichten of informatie toe te sturen en evenmin zal Morgan uw gegevens uitwisselen of aan derden verkopen zonder uw toestemming.
Ondanks het feit dat Morgan geenszins verplicht is de berichten die door de gebruikers op de Morgan-site worden achtergelaten te controleren of te herzien en er evenmin enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvaardt, behoudt Morgan zich het recht voor dergelijke gebruikersberichten nu en dan te controleren en zonder verdere rechtvaardiging van de site te verwijderen.

Copyright
Alle informatie op de Morgan-site is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie, de tekst, de foto’s en de beelden op deze site alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken en u mag ze in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of verzenden, hetzij toestemming geven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Morgan.

Handelsmerken
Alle handelsmerken, logo’s en servicevermeldingen op deze site zijn eigendom van de Morgan Motor Company of van derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Morgan Motor Company of de desbetreffende derde, al naar gelang het geval.

Hyperlinks
De Morgan-site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. Morgan geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico’s die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid
Hoewel Morgan alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. Morgan wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en de volledige inhoud ervan worden ‘als zodanig’ ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Beperkte aansprakelijkheid
Morgan wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van of op een of andere manier te maken heeft met uw toegang tot of het gebruik van de Morgan-site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de Morgan-site.

Aanpassing van het beleid
Morgan behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Bel voor meer informatie over Morgan met (0347) 349 749.
Importeur: B.V. NIMAG, Postbus 77, 4130 EB, Vianen.