Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen B.V. Nimag en kopers of opdrachtgevers al dan niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s alsmede onderdelen en accessoires van de merken Morgan en TVR.

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- de auto: een nieuwe of gebruikte personenauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
- de (in) te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de (consument)koper bij wege van (in)koop van de verkoper wordt gekocht dan wel aan verkoper wordt verkocht;
- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en accessoires daarvoor;
- de verkoper: B.V. Nimag die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en accessoires daarvoor verkoopt;
- de consumentkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en accessoires daarvoor koopt; – de koper: degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en accessoires daarvoor koopt;
- de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage, herstel of onderhouds-werkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
- de consumentopdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden; – de opdrachtgever: degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
- de reparateur: B.V. Nimag die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en accessoires daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
- de garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op nieuwe of gebruikte personenauto’s, onderdelen en accessoires wordt verstrekt (zie ‘Garantievoorwaarden fabrikant’ of ‘Voorwaarden NIMAG-garantie’);
b. op werkzaamheden: de reparatie- en onderhoudsgarantie welke door fabrikant, importeur of reparateur op montage, demontage, herstel of onderhoudswerkzaamheden wordt verstrekt. (zie ‘Garantievoorwaarden fabrikant’ of ‘Voorwaarden NIMAG-garantie’).

KOOP EN VERKOOP

Artikel 1 – De aanbieding
De aanbieding van verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de (consument)koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de (consument)koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

Artikel 2 – De overeenkomst
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de (consument)koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst
In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
- de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met de eventuele accessoires;
- de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
- de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;
- de afleveringskosten van de auto;
- de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
- de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).
- de verwijzing naar en bijsluiting van de ‘ALGEMENE VOORWAARDEN B.V. NIMAG voor Morgan en TVR automobielen’ met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s alsmede onderdelen en accessoires van de merken Morgan en TVR;
- de wijze van betaling.

Artikel 4 – Prijswijzigingen/stijging
1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s worden doorberekend. De consumentkoper heeft na kennisgeving door verkoper van de voornoemde wijziging in dit lid 2 het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient schriftelijk binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5 – Het risico voor de auto

1. De auto wordt geleverd ter vestigingsplaats van de verkoper, tenzij partijen een andere plaats van aflevering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper.
2. De (consument)koper dient de auto na schriftelijk kennisgeving daartoe binnen 8 dagen af te nemen. Na verloop van die termijn is de auto voor rekening en risico van de koper. Bovendien kan de (consument)koper alsdan bewaarloon in rekening worden gebracht.
3. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de (consument)koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen garandeert (consument)koper jegens verkoper dat een of meerdere eventuele door hem in te ruilen zaken vrij zijn van rechten en aanspraken van derden, schadevrij zijn, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeren en dat met die zaak of zaken niet gemanipuleerd is, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de kilometrage en voorts garandeert hij verkoper in het algemeen dat hij niet bekend is met feiten of omstandigheden die betrekking hebben op de in te ruilen zaak of zaken waarvan hij vermoedt dan wel weet of behoort te weten dat die van belang (kunnen) zijn voor de verkoper die daarvan onkundig is (gebleven).

Artikel 6 – De overschrijding van de leveringstermijn

1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de consumentkoper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de consumentkoper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de consumentkoper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de consumentkoper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel consumentkoper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op de koper. Voor de koper geldt dat de leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeldt, slechts gelden bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijn gelden. Niet-tijdige levering door de verkoper kan dan ook nimmer een geldige reden voor de koper opleveren de overeenkomst met de verkoper te ontbinden, tenzij er sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer dan 60% is overschreden. Ook na verloop van deze verlengde termijn dient de verkoper eerst schriftelijk door de koper in gebreke te worden gesteld waarbij de verkoper een termijn van ten minste een maand voor de nakoming wordt gegeven, alvorens de verkoper terzake in verzuim kan geraken.
5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is de verkoper bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd de (consument)koper verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de (consument)koper overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen dan wel tot faillietverklaring doet of indien zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan wel is uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering van verkoper op (consument)koper direct en geheel opeisbaar, zonder dat de verkoper tot schadevergoeding en/of garantie is gehouden. In alle gevallen waarin de (consument)koper kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens verkoper niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht de verkoper terstond hiervan in kennis te stellen

Artikel 7 – Annulering

1. De consumentkoper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De consumentkoper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto in geval van een standaard auto (‘stock order’). Ingeval van een volgens de specificaties van de consumentkoper bestelde auto (‘special order’) is de schade vastgesteld op 25% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de consumentkoper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de consumentkoper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de consumentkoper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de consumentkoper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
2. De voorgaande annuleringsregeling in lid 1 geldt niet voor de koper. Ten aanzien van de koper geldt dat bij overschrijding van de levertijd met een periode tot en met vier weken kan de koper – uitsluitend schriftelijk – annuleren, mits hij binnen vijf werkdagen na dagtekening van de annulering de verkoper een bedrag ad 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto vergoedt in geval van een standaard auto (‘stock order’) en een bedrag ad 25% van de koopprijs van de geannuleerde auto vergoedt in geval van een volgens de specificaties van de koper bestelde auto (‘special order’). Indien de koper na vijf werkdagen deze vergoeding niet heeft betaald, kan de verkoper de koper schriftelijk meedelen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper niet langer een beroep doen op de annulering. Bij overschrijding van de levertijd met een periode van meer dan vier weken kan de koper schriftelijk annuleren zonder aan de verkoper een vergoeding verschuldigd te zijn.
3. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de (consument)koper aan de verkoper is geleverd.

 REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 8 – De opdracht
De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de (consument)opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de reparateur is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de (consument)opdrachtgever verstrekt.

Artikel 9 – Prijsopgave en termijn
De (consument)opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de (consument)opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de (consument)opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De (consument) opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de (consument)opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

Artikel 10 – De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 – Stallingskosten
Indien de (consument)opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

Artikel 12 – Retentierecht
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
- de (consument)opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de (consument)opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de (consument)opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil ter zake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de (consument)opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

Artikel 13 – Vervangen onderdelen
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de (consument)opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de (consument)opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de (consument)opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 14 – Schadetaxatie
Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de (consument)opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden een (consument)opdrachtgever niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. 

GARANTIE

Artikel 15 – Garantie op auto’s en onderdelen/accessoires
1. Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 16 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een consumentkoper/consumentopdrachtgever heeft, onverlet gelaten.
2. Op nieuwe auto’s, nieuwe onderdelen en op nieuwe accessoires is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1.
3. Op gebruikte auto’s verleent de verkoper geen andere garantie van toepassing dan die welke door verkoper wordt verstrekt (‘Voorwaarden NIMAG-garantie’), en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1.

Artikel 16 – Reparatie- en onderhoudsgarantie

1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de (consument)opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de (consument)opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de (consument)opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de (consument)opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 17 – De betaling
1. De schulden van de (consument)koper/(consument)opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de (consument)koper/(consument)opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand. De (consument)koper/ (consument)opdrachtgever is dan de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt vanaf twee weken nadat hij bij aangetekende brief door de verkoper/reparateur is aangemaand om te betalen.
4. (Consument)Koper/(consument)opdrachtgever dient op eerste verzoek, waartoe de verkoper/reparateur te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door verkoper/reparateur verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door de verkoper/reparateur te bepalen wijze. Ten aanzien van consumentkoper/consumentopdrachtgever geldt hierbij een maximum van 50% van de overeengekomen prijs.
5 Indien de (consument)koper/(consument)opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de (consument)koper/(consument)opdrachtgever aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.

Artikel 18 – Overmacht
1. In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor verkoper/reparateur ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is verkoper/reparateur gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling aan (consument)koper/(consument)opdrachtgever van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken.
2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer verstaan, derhalve niet uitputtend:
* oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage;
*brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen;
* storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsstoring van welke aard dan ook;
* boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij verkoper/reparateur in dienst zijnde werknemers;
* transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden;
* niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden, door verkoper/reparateur ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld;
* alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege;
* epidemieën;
* diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein van de verkoper/reparateur dan wel tijdens transport;
* alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van de verkoper/reparateur wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van de verkoper/reparateur kan worden verlangd. Het in dit lid bepaalde geldt eveneens indien deze omstandigheden leveranciers van de verkoper/reparateur en andere door verkoper/reparateur ingeschakelde derden betreffen.
3. Indien zich aan de kant van de verkoper/reparateur een overmachtsituatie voordoet, stelt hij de (consument)koper/(consument)opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte, onder de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
4. Indien levering ten gevolge van overmacht niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet alsnog binnen een termijn van drie (3) maanden na de overeengekomen leverdatum kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere partij aanspraak heeft op schadevergoeding. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen één (1) week na de (ontvangst van de) mededeling als hiervoor in lid 3 genoemd. Het in dit lid bepaalde geldt onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 6 lid 3 van deze voorwaarden.

Artikel 19 – aansprakelijkheid
1. De verkoper/reparateur is jegens koper/opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de verkoper/reparateur in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen hem en de koper/opdrachtgever. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
2. Jegens de consumentkoper/consumentopdrachtgever is de verkoper/opdrachtgever slechts aansprakelijk, voor zover de wet hem daartoe verplicht.
3. Voor zover de verkoper/reparateur, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 en 2 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen de verkoper/reparateur verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde of redelijkerwijs te verzekeren bedrag voor vergoeding in aanmerking komt.
4. Met betrekking tot de staat van de door de verkoper/reparateur geleverde diensten (waaronder reparaties) en/of zaken strekt zijn aansprakelijkheid jegens de (consument)koper/(consument)opdrachtgever niet verder uit dan is omschreven in de garantievoorwaarden, zoals bepaald in artikel 16. Koper/opdrachtgever komen niet de rechten toe die de wet consumentkoper/consumentopdrachtgever uit dien hoofde geeft, zoals het recht ingevolge boek 7 BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt.
5. Iedere andere vordering van schadevergoeding, uit welke hoofde ook, is uitgesloten.
6. Koper/opdrachtgever vrijwaart verkoper/reparateur tegen alle aanspraken van derden, tenzij verkoper/reparateur volgens dit artikel aansprakelijk is.

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud
De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de (consument)koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de (consument)koper is overgegaan, is de (consument)koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de (consument)koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de (consument)koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 21 – Afwijkingen
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 22 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van (consument)koper/(consument)opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper/opdrachtnemer verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer: de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de (consument)koper/ (consument)opdrachtgever nakomen, (consument)koper/(consument)opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de (consument)koper/(consument)opdrachtgever bij verkoper/opdrachtnemer aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 23 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op elke rechtsverhouding tussen verkoper/reparateur en (consument)koper/(consument)opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2 Bevoegd tot kennisneming van geschillen ontstaan in verband met de overeenkomst is de Rechtbank Utrecht, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen daaromtrent.

Vianen, 13 mei 2011 bevoegde rechter te Utrecht. ALGEMENE VOORWAARDEN BOVAG-AFDELING